Podmienky Používania

(1) ÚVOD

https://safetykleeninternational.com​​​​ je web prevádzkovaný SAFETYKLEEN UK Ltd. Sme registrovaní pod registračným číslom 1190039 a svoje sídlo máme na Profile West, 950 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9ES, UK. Naše DIČ je 720544561.

Táto stránka, spolu s našou Politikou ochrany súkromia, upravujú spôsob, akým môžete použiť naše webové stránky https://safetykleeninternational.com; používaním našich webových stránok prijímate tieto podmienky používania v plnej výške. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania alebo akoukoľvek časťou týchto podmienok používania, nesmiete používať naše webové stránky.

Upozorňujeme, že naša webová stránka používa súbory cookies. Použitím našej webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami používania cookies v súlade s podmienkami stanovenými v našich zásadách ochrany osobných údajov.

(2) PRÍSTUP NA NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU

Prístup na našu stránku je povolený na dobu určitú, a vyhradzujeme si právo zrušiť alebo zmeniť služby, ktoré poskytujeme na našich stránkach bez predchádzajúceho upozornenia (pozri nižšie). Nebudeme niesť zodpovednosť, ak z nejakého dôvodu naše stránky nebudú kedykoľvek, alebo na akýkoľvek dlhý čas k dispozícii.

Pri používaní našich stránok, je nutné dodržiavať „ustanovenia ohľadne prijateľného použitia“, ktoré sú uvedené v odseku 3 nižšie.

Ste zodpovedný za zabezpečenie všetkých opatrení potrebných pre to, aby ste mohli mať prístup k nášmu webu. Tiež ste povinní zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré majú prístup na naše stránky prostredníctvom vášho internetového pripojenia sú oboznámené s týmito podmienkami a budú konať v súlade s nimi.

(3) LICENCIA NA POUŽITIE WEBOVEJ STRÁNKY A OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Ak nie je uvedené inak, my alebo naši poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva webových stránok a materiálov na svojich webových stránkach. S výhradou nižšie uvedenej licencie sú všetky práva duševného vlastníctva vyhradené.

Stránku si môžete pozrieť, stiahnuť len na účely cachingu alebo tlače strán z webových stránok pre vlastnú potrebu, a to v medziach stanovených nižšie a na inom mieste v rámci podmienok použitia.

Nie je možné:

(A) ZNOVU UVEREJNIŤ MATERIÁL Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY (VRÁTANE ZVEREJNENIA NA INEJ WEBOVEJ STRÁNKE);
(B) PREDAŤ, PRENAJAŤ ALEBO LICENCOVAŤ MATERIÁL Z WEBOVEJ STRÁNKY;
(C) UKAZOVAŤ AKÝKOĽVEK MATERIÁL Z WEBOVEJ STRÁNKY NA VEREJNOSTI;
(D) REPRODUKOVAŤ, DUPLIKOVAŤ, KOPÍROVAŤ ALEBO INAK VYUŽÍVAŤ MATERIÁL NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE PRE KOMERČNÉ ÚČELY;
(E) UPRAVOVAŤ ALEBO MODIFIKOVAŤ AKÝKOĽVEK MATERIÁL NA WEBOVEJ STRÁNKE; ALEBO
(F) DISTRIBUOVAŤ MATERIÁL Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY (S VÝNIMKOU OBSAHU ŠPECIFICKY A VÝSLOVNE DANÉHO K DISPOZÍCII PRE DISTRIBÚCIU (AKO NAPR. NÁŠ NEWSLETTER).

​Náš štatút (a štatút určených prispievateľov) ako autorov materiálu na našich stránkach musí byť vždy uznaný.

(4) PRIJATEĽNÉ POUŽITIE

Nesmiete používať našu webovú stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobí, alebo môže spôsobiť škody na webovej stránke, zhoršenie jej dostupnosti alebo prístupnosti ; alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je protiprávny, nezákonný, podvodný alebo škodlivý, alebo v súvislosti s akoukoľvek nezákonným, podvodným alebo škodlivým účelom alebo činnosťou.

Ne je možné používať našu webovú stránku na kopírovanie, ukladanie, hostovanie, prenášanie, odosielanie, publikovanie, alebo distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý sa skladá z (alebo je spojený s) spywaru, počítačových vírusov, trójskych koní, červov, keyloggerov, rootkitov alebo iného škodlivého počítačového softvéru. Porušením tohto ustanovenia by ste spáchali trestný čin podľa zákona o Počítačovej bezpečnosti z roku 1990. Budeme hlásiť všetky takéto prípady porušenia pravidiel príslušným orgánom a budeme spolupracovať s týmito orgánmi pri zverejnení totožnosti páchateľov. V prípade takéhoto porušenia, bude vaše právo na používanie našich stránok okamžite ukončené.

Nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek straty či škody spôsobené elektronickými útokmi DDOS, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta alebo iné zariadenia v dôsledku vášho používania našich webových stránok alebo z dôvodu sťahovania akýchkoľvek súborov z našej webovej stránky, alebo z akejkoľvek webovej stránky s ňou súvisiacou.

Nesmiete vykonávať žiadne systematické alebo automatizované činnosti zamerané na zber dát (vrátane data mining, extrakcie dát a zberu dát) z našej webovej stránky bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Nesmiete používať naše webové stránky na odovzdávanie alebo zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení.

Nesmiete používať naše webové stránky pre akékoľvek účely súvisiace s marketingom bez nášho výslovného písomného súhlasu.

(5) OBMEDZENÝ PRÍSTUP

Vyhradzujeme si právo obmedziť prístup do častí našej webovej stránky, alebo celej našej webovej stránky, podľa nášho uváženia.

(6) OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Všetky informácie a materiály zobrazené na našich stránkach sú poskytované bez akýchkoľvek záruk, podmienok alebo záruky týkajúce sa ich presnosti alebo úplnosti. Nezaväzujeme sa k tomu, že webové stránky zostanú k dispozícii, alebo že materiál na webových stránkach bude priebežne aktualizovaný.

(7) OBMEDZENIA A VÝNIMKY

V maximálnom rozsahu povolenom príslušným právom my a taktiež ostatní členovia našej skupiny podnikov a tretích strán pripojených k nám týmto výslovne vylučujú:

(I) všetky vyhlásenia, záruky a podmienky vzťahujúce sa k tejto webovej stránke (vrátane záruk vyplývajúcich z právnych predpisov z hľadiska uspokojivej kvality, vhodnosti pre daný účel použitia s náležitou starostlivosťou a zručnosťou u nás) a používanie tejto webovej stránky (vrátane, bez obmedzení akékoľvek záruky odvodené zo zákona vyhovujúcej kvality, vhodnosti pre daný účel a / alebo použitia primeranou starostlivosťou a zručností);

(II) akákoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo následné straty či škody zapríčinené akýmkoľvek užívateľom vzniknuté v súvislosti s používaním našej stránky, neschopnosti používať alebo vyhodnotiť výsledky používania našej webovej stránky, alebo akejkoľvek internetovej stránky s ňou akokoľvek spojenou materiály zverejnené na nej a to vrátane:

– STRATY PRÍJMU ALEBO INÝCH VÝNOSOV;
– STRATY OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ;
– STRATY ZISKU ALEBO ZMLÚV;
– STRATY PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR;
– STRATY DÁT;
– STRATY DOBRÉHO MENA;
– MRHANIE PRODUKTÍVNEHO ČASU; A

V prípade, že došlo k porušeniu zákona (vrátane nedbanlivosti), porušeniu zmluvy alebo zmlúv, a to aj v prípade, ak je to predvídateľné, za predpokladu, že táto podmienka nebráni nárokom na stratu alebo poškodenie osobného hmotného majetku, zmlúv, alebo iným nárokom na priamu finančnú náhradu, ktoré nie sú vylúčené z jednej z predošlých kategórií.

Toto nemá vplyv na našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie vyplývajúce z našej nedbanlivosti, ani našej zodpovednosti za úmyselné uvedenie do omylu, (v prípade zásadných záležitostí), ani akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená podľa príslušného zákona.

(8) ODŠKODNENIE

Týmto sa zaväzujete, nás odškodňovať pri stratách, škodách, nákladoch, záväzkoch a nákladoch (vrátane, a bez obmedzenia nákladov na právne zastúpenie a všetky sumy zaplatené nami tretími stranami v prípade vybavenia reklamácie alebo sporov o dobré meno na radu našich právnych poradcovia) ktoré vznikli alebo vyplývajú od nás, alebo ktoré pramenia z akéhokoľvek porušenia týchto podmienok používania, alebo utrpenie zranenia vyplývajúceho z akéhokoľvek tvrdenia, že ste porušili akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania.

(9) PORUŠENIE PODMIENOK POUŽÍVANIA

Bez toho, aby boli dotknuté naše práva vyplývajúce z týchto podmienok používania, ak porušíte podmienky použitia akýmkoľvek spôsobom, môžeme prijať také opatrenia, ktoré budeme považovať za vhodné riešenie porušenia vrátane pozastavenia vášho prístupu na webové stránky, zakázanie prístupu na webovú stránku, blokovanie počítačov pomocou vašej IP adresy pre prístup na webovú stránku, kontaktovanie a požiadanie vášho poskytovateľa internetových služieb , aby blokoval prístup na našu webovú stránku alebo začatie súdneho konania proti vám.

(10) INFORMÁCIE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTEVÁCH NA NAŠICH STRÁNKACH

Spracovávame informácie o vás v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov .Používaním našich stránok súhlasíte s takýmto spracovaním a zaručujete, že všetky údaje poskytnuté vami sú presné.

(11) PREPOJENIE NA NAŠU STRÁNKU

Môžete odkazovať na našu domovskú stránku, za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý bude spravodlivý a legálny a nepoškodzuje našu povesť alebo nezneužíva dobré meno, ale nesmiete nadviazať spojenie takým spôsobom, aby zobrazovalo akúkoľvek formu združenia, schválenia alebo potvrdenia z našej strany, kde žiadne neexistuje. Nesmiete vytvoriť odkaz z ľubovoľnej webovej stránky, ktorá nie je vo vašom vlastníctve.

Naša stránka nesmie byť vystavená na inom mieste, nemôžete vytvoriť odkaz z akejkoľvek časti našej stránky inej, ako domovskej stránky. Vyhradzujeme si právo odstúpiť povolenie na prelinkovanie bez predchádzajúceho upozornenia. Webová stránka, z ktorej vzchádza prepojenie musí spĺňať podmienky vo všetkých ohľadoch v súlade s normami stanovenými v odseku 3 a vyššie. Ak si prajete, použiť materiály na našich stránkach v inom rozsahu, než je uvedené vyššie, obracajte svoju požiadavku na [email protected]

(12) PREPOJENIE Z NAŠICH STRÁNOK

Kde naše stránky obsahujú odkazy na iné stránky a zdroje poskytnuté tretími stranami, tieto odkazy sú poskytované len pre vašu informáciu. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo ich zdrojov, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za ne alebo straty a škody, ktoré môžu vzniknúť z ich užívania. Pozri podmienky používania a všetky platné zásady ochrany osobných údajov pre tieto stránky tretích strán

(13) ZMENA

Tieto podmienky používania môžeme z času na čas revidovať. Revidované podmienky používania sa budú vzťahovať na používanie našej webovej stránky od uverejnenia revidovaných podmienok používania na našej webovej stránke. Skontrolujte prosím túto stránku pravidelne, aby ste zabezpečili oboznámenie so súčasnou verziou.

(14) POVERENIE

Môžeme previesť, alebo inak jednať s našimi právami a povinnosťami vyplývajúcich z týchto podmienok používania bez upozornenia alebo získania vášho súhlasu.

Nesmiete previesť, alebo inak nakladať so svojimi právami a záväzkami vyplývajúcich z týchto podmienok používania.

(15) ODDELITEĽNOSŤ

Ak by bolo niektoré ustanovenie týchto podmienok použitia určené akýmkoľvek súdom alebo iným príslušným orgánom ako nezákonné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti. V prípade ak by bola zistená skutočnosť akéhokoľvek nezákonného alebo nevymáhateľného ustanovenia a bolo by uznané, že táto časť bude odstránená, tak takáto časť bude vymazaná, zvyšok tohto ustanovenia bude však aj naďalej v platnosti.

(16) VYLÚČENIE PRÁV TRETÍCH STRÁN

Tieto podmienky používania sú koncipované tak, aby zabezpečili prospech nám aj vám, a nie sú určené v prospech akejkoľvek tretej osoby alebo vymáhateľné akoukoľvek treťou stranou. Výkon našich i vašich práv v súvislosti s týmito podmienkami užívania nepodlieha súhlasu inej strany.

(17) CELÁ DOHODA

Tieto podmienky používania, spoločne s našimi zásadami ochrany súkromia, predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami vo vzťahu k vášmu používanie našich webových stránok, a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, pokiaľ ide o užívanie tejto webovej stránky.

(18) PRÁVO A JURISDIKCIA

Tieto podmienky používania sa budú riadiť a vykladať v súlade s anglickým právom a prípadné spory týkajúce sa týchto podmienok použitia budú podliehať bezvýhradnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

(19) VAŠE OTÁZKY

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa materiálu, ktorý sa objaví na našich stránkach, kontaktujte [email protected]