Pravidlá Ochrany Osobných Údajov

Safetykleen sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sú schopné identifikovať vás ako jednotlivca. Tieto pravidlá vysvetľujú, ako
zhromažďujeme a používame osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom e-mailu, osobne alebo z iných zdrojov tretích strán.

Sme registrovaní na Úrade komisára pre informácie ako:

• Safetykleen Group Services Limited: Registračné číslo: Z1743259
• Safety-Kleen U.K Limited: Registračné číslo: Z6783207

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Pravidiel ochrany osobných údajov alebo vašich informácií alebo ak chcete uplatniť akékoľvek vaše práva uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov alebo v rámci zákonov na ochranu údajov, môžete nás kontaktovať:

Poštou:
Data Protection Officer (Komisár pre ochranu osobných údajov)
Safety-Kleen Slovakia ,.s.r.o.
Nádražná 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

Emailom:
[email protected]

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Safetykleen dodržiava nasledujúce zásady pri spracovaní vašich osobných údajov:

1. Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť – údaje musia byť spracované zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom.
2. Obmedzenie účelu – údaje sa musia zhromažďovať na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi.
3. Minimalizácia údajov – údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré sa spracúvajú.
4. Presnosť – údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované.
5. Obmedzenie uchovávania – údaje sa musia uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb iba tak dlho, ako je to nevyhnutné pre účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.
6. Integrita a dôvernosť – údaje musia byť spracované spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu pri využívaní vhodných technických alebo organizačných opatrení.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Informácie, ktoré nám poskytujete
Môžete nám poskytnúť informácie pri predstavení, pri osobnom stretnutí, či keď nás kontaktujete telefonicky, mailom alebo cez našu webovú stránku, či inak.

Kategórie Vami poskytnutých osobných údajov môžu zahŕňať:

• meno a priezvisko;
• pozíciu a názov firmy;
• e-mailovú adresu;
• korešpondenčnú adresu;
• telefónne číslo;
• akúkoľvek inú identifikácia, ktorá umožňuje Safetykleen vás kontaktovať.

Informácie, ktoré získame od tretích strán
Väčšinu týchto informácií získavame priamo od vás. Avšak, zbierame informácie o vás aj:

• z verejne dostupných zdrojov, napr. z “Companies House” (portál, ktorý poskytuje informácie o firmách);
• z informácií, ktoré ste zverejnili na webstránkach, ktoré s vami alebo s vašou firmou súvisia, či na sociálnych médiách a platformách ako je LinkedIn;
• od tretej strany, napr. Od osoby, ktorá vás predstavila alebo prostredníctvom iných odborníkov, s ktorými ste mohli spolupracovať alebo byť v pracovnom prepojení.

Citlivé osobné údaje
Vo všeobecnosti nevyhľadávame a nezbierame citlivé osobné údaje (alebo údaje podobnej kategórie). Citlivé osobné údaje sú informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch, zdravie alebo sexuálny život, sexuálna orientácia, genetické alebo biometrické údaje. Ak zhromažďujeme citlivé osobné údaje, požiadame vás o výslovný súhlas s našim navrhovaným použitím týchto údajov v čase ich zhromažďovania.

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE

Účel, pre ktorý používame a spracovávame vaše informácie (s výnimkou citlivých osobných údajov) a právny základ, na ktorom vykonávame každý druh spracovania, je vysvetlený nižšie.

• Spravovanie našej webovej stránky.
• Zdokonaľovanie našej webstránky, aby sme zabezpečili, že súhlas je prezentovaný najefektívnejším spôsobom pre vás a váš počítač, mobilné zariadenie alebo iný hardvérový materiál, cez ktorý pristupujete na webovú stránku.; a
• na udržiavanie bezpečnosti a zabezpečenia našej webovej stránky.

Pre všetky tieto kategórie je v našich oprávnených záujmoch neustále monitorovať a zlepšovať naše služby a vaše skúsenosti z pozície zákazníka Safetykleen na našich webových stránkach a zároveň zabezpečiť bezpečnosť siete.

Takéto využívanie informácií
považujeme za nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy a nebude to mať voči vám poškodzujúci ani ovplyvňujúci charakter.

Účely, pre ktoré budeme spracovávať informáciePrávny základ pre spracovávanie
Zabezpečenie informácií a služieb, ktoré od nás požadujete.Je v našich oprávnených záujmoch odpovedať na vaše požiadavky a zabezpečiť akékoľvek požadované informácie pre vytváranie a rozvoj podnikania. Aby sme zabezpečili ponuku dobrých a zodpovedajúcich služieb, považujeme takéto ich využívanie za primerané a nebude mať pre vás poškodzujúci vplyv.
Uzatvorenie a napĺňanie zmlúv s vami.Je pre nás nevyhnutné takto spracovať vaše osobné údaje, aby sme s vami uzavreli zmluvu a aby sme splnili naše zmluvné záväzky voči vám.
Presadzovanie zmluvných podmienok a zmlúv uzavretých s
vami.
Je v našich oprávnených záujmoch presadzovať naše podmienky poskytovania služieb. Takéto spracovanie informácií považujeme za nevyhnutné pre naše legitímne záujmy a taktiež primerané.
Vytváranie našej databázy pre marketingové účely.Je v našich oprávnených záujmoch uvádzať naše služby na trh. Snažíme sa zabezpečiť, aby kontakty v našej databáze boli relevantné a vždy aktuálne. Takéto využívanie informácií považujeme za primerané a nebude mať pre vás poškodzujúci vplyv.
Zasielanie informačných bulletinov, publikácií, oznámení, prieskumov a marketingových oznámení alebo oznámení, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať.Vždy sa môžete odhlásiť z prijímania e-mailovej komunikácie súvisiacej s priamym marketingom a to tak, že nás kontaktujete.
Na zasielanie informácií týkajúcich sa zmien v našich pravidlách, obchodných podmienok a iných administratívnych informácií.Obchodovanie so službami je v našich oprávnených záujmoch. Takéto využívanie dát považujeme za primerané a nebude mať voči vám poškodzujúci, či ovplyvňujúci charakter.
Meranie a pochopenie efektívnosti marketingu, ktorý vám a iným zabezpečujeme a poskytovanie relevantného marketingu.Vždy sa môžete odhlásiť od prijímania e-mailovej komunikácie súvisiacej s priamym marketingom tak, že nás kontaktujete.
Účely, na ktoré spracovávame informácieJe v našich oprávnených záujmoch zabezpečiť, že vás budeme informovať o akýchkoľvek zmenách v našich pravidlách a obchodných podmienkach. Takéto používanie informácií považujeme za nevyhnutné v rámci našich záujmov a nebude mať pre vás poškodzujúci vplyv.

Keď sa opierame o oprávnené záujmy ako o zákonný základ, vykonáme kontrolu s cieľom zabezpečiť, aby vaše záujmy, práva a slobody neprekročili naše legitímne záujmy.

Ak si neželáte poskytnúť nám vaše osobné údaje a umožniť nám spracovávať informácie, ktoré sú potrebné pre plnenie zmluvy s vami, pravdepodobne nebudeme môcť plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi nami.

Safetykleen použije vaše osobné údaje len na účely, na ktoré sme ich zhromaždili a iba v prípade, že sa odôvodnene domnievame, že ich potrebujeme použiť z iného dôvodu, pričom tento dôvod je kompatibilný s pôvodným účelom. Ak potrebujeme používať vaše osobné údaje na nesúvisiaci účel, upozorníme vás včas a vysvetlíme právny základ, ktorý nám to umožňuje.

EMAILOVÝ MARKETING

Za účelom emailového marketingu pre individuálneho odoberateľa (t.j. na nefiremnú emailovú adresu) bez predošlej vzájomnej spolupráce, potrebujeme váš súhlas na odoslanie nevyžiadanej emailovej reklamy.

Ak poskytnete súhlas, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, ale bez ovplyvnenia jeho zákonného spracovania na základe súhlasu pred jeho odobratím.

Máte právo kedykoľvek sa odhlásiť z odberu našej emailovej marketingovej komunikácie kontaktovaním nás pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie. Žiadosti o zrušenie odberu môžu trvať niekoľko dní.

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami okrem prípadov uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov. Vaše informácie zdieľame iba s manažérmi a zamestnancami spoločnosti Safetykleen.

Osobné údaje budú tiež zdieľané s našou treťou stranou a to s našimi poskytovateľmi služieb, ktorí asistujú pri prevádzke našich webových stránok, vrátane poskytovateľov databázových služieb, IT služieb, ako sú poskytovatelia služieb zálohovania a obnovy po havárii a ďalšími. Naši poskytovatelia služieb, ako tretia strana, podliehajú povinnostiam, ktoré sa týkajú bezpečnosti a dôvernosti a sú oprávnení spracovávať vaše osobné údaje len na určené účely a len v súlade s našimi pokynmi.

Safetykleen môže o vás zverejniť informácie tiež za týchto podmienok:

• v prípade, že predávame alebo kupujeme akúkoľvek obchodnú činnosť alebo aktíva, v takom prípade môžeme zverejniť vaše osobné informácie potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takejto firmy alebo majetku;
• ak tretie osoby získajú takmer všetky alebo všetky aktíva Safetykleen; v takom prípade budú jedným z prevedených aktív aj osobné údaje, ktoré uchovávame o svojich zákazníkoch;
• ak máme zákonnú povinnosť zverejniť alebo zdieľať svoje osobné údaje;
• ak je to nevyhnutné v záujme záchrany života osoby;
• v prípade presadzovania alebo uplatnenia našich Podmienok používania alebo vytvárania, vykonávania, alebo ochrany práva spoločnosti Safetykleen, našich zamestnancov, zákazníkov alebo iných.

MEDZINÁRODNÉ TRANSFERY

Osobné údaje, ktoré dostávame, sa môžu preniesť do a uchovávať na mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) na účely spracovania tretími poskytovateľmi služieb, ktorí pracujú pre Safetykleen. Zvyčajne iba prenesieme vaše osobné údaje do krajín, ktoré podľa Európskej komisie poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak sa osobné údaje prenášajú a uchovávajú v krajine, ktorú Európska komisia neurčuje ako zabezpečujúcu primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ochranu zabezpečíme:

• používaním štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré zaväzujú príjemcov chrániť vaše osobné údaje;
• používaním EU-US rámca o ochrane súkromia (v prípade prenosu osobných údajov do USA), ktorý umožňuje podnikom v USA vydávať vlastné certifikáty ako prostriedok na dodržiavanie zákonov EÚ o ochrane údajov.

Ak potrebujete ďalšie informácie o konkrétnom mechanizme, ktorý používame pri prenose vašich osobných údajov z EHP, kontaktujte nás pomocou vyššie uvedených podrobností.

BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Safetykleen používa adekvátne technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, a to ako online, tak aj offline ako ochranu pred neoprávneným použitím, stratou alebo zničením. Používame priemyselne štandardné fyzické a procedurálne bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií počnúc miestom zberu po miesto zničenia. To zahŕňa firewall (nastavenie pravidiel brány), ovládacie prvky prístupu, pravidlá a ďalšie postupy na ochranu informácií pred neoprávneným prístupom.
Iba oprávnení zamestnanci a poskytovatelia služieb ako tretia strana majú povolený prístup k osobným údajom a prístup je obmedzený potrebami. Ak spracovanie údajov prebieha v našom mene treťou stranou, podnikáme kroky na zabezpečenie toho, aby boli zavedené príslušné bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému sprístupneniu osobných údajov.
Napriek týmto bezpečnostným opatreniam však Safetykleen nemôže zaručiť bezpečnosť informácií prenášaných cez internet alebo že neoprávnené osoby nebudú mať prístup k osobným údajom. V prípade porušenia ochrany údajov spoločnosť Safetykleen zaviedla postupy na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia pravidiel a oznámi vám a akémukoľvek príslušnému regulačnému orgánu porušenie pravidiel, ak to situácia vyžaduje.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobné údaje nebudú uchovávané dlhšie, než je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené a spracované a na účely splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo oznamovacích požiadaviek.

Kritériá, ktoré používame na uchovávanie vašich osobných údajov, zahŕňajú nasledovné:

• Všeobecné požiadavky a korešpondencia –keď sa na nás obrátite alebo kontaktujete nás e-mailom alebo telefonicky, uchováme vaše informácie tak dlho, ako je potrebné, aby sme odpovedali na vaše otázky a požiadavky. Po uplynutí tohto obdobia nebudeme uchovávať vaše osobné údaje dlhšie ako 2 roky, ak s Vami nebudeme mať žiadny aktívny následný kontakt.;
• Priamy marketing – v tomto prípade uchovávame vaše osobné údaje v našej databáze na účely priameho marketingu, pričom ich uchovávame na dobu nie dlhšiu ako 2 roky, ak sme s Vami nemali žiadny aktívny následný kontakt.
• Právne a regulačné požiadavky – ak je to potrebné v rámci plnenia našich zákonných povinností, riešenia sporov alebo presadenia našich zmluvných podmienok, možno bude potrebné uchovať osobné údaje až na 2 roky.

VAŠE PRÁVA

Prístup a aktualizácia osobných údajov
Máte právo na prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame. Ak o to požiadate, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame („žiadosť o prístup k údajom“). Môžeme odmietnuť vyhovieť žiadosti o prístup k predmetu, ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, či opakovaná.
Môžete mať tiež právo prijímať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a bežne používanom formáte, aby bolo možné ich previesť na iného správcu údajov („prenos údajov“). Právo na prenos údajov sa vzťahuje iba vtedy, keď sú vaše osobné údaje spracovávané nami s vaším súhlasom alebo na plnenie zmluvy a pri spracovaní automatizovanými prostriedkami.
Chceme zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli presné a aktuálne. Môžete nás požiadať o opravu alebo odstránenie informácií, o ktorých si myslíte, že sú nepresné. Informujte nás o zmene vašich osobných údajov počas vášho profesionálneho vzťahu s nami.

PRÁVO NÁMIETKY

V oblasti priameho marketingu
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

V oblasti spracovania vašich informácie na základe našich legitímnych záujmov
Z dôvodu vašej konkrétnej situácie máte tiež kedykoľvek právo vyjadriť námietku voči spracovaniu vašich osobných informácií v rámci našich legitímnych záujmov. Ak namietate z tohto dôvodu, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné informácie, ak nemôžeme preukázať presvedčivé a oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré by prevyšovali vaše záujmy, práva a slobody, alebo boli nutné na realizáciu, výkon alebo obranu právnych nárokov.

VAŠE ĎALŠIE PRÁVA

Podľa zákonov na ochranu údajov máte tiež právo požadovať opravu vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.

Za určitých okolností máte právo na:

• žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov (“právo byť zabudnutý”);
• obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za určitých okolností Avšak, prosíme, aby ste vzali na vedomie, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne a máme nárok na úplné alebo čiastočné zamietnutie žiadostí, kde platia výnimky podľa platných zákonov.

POUŽITIE VAŠICH PRÁV

Ktorékoľvek z vašich práv môžete použiť, ako je uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov a podľa zákonov na ochranu údajov, a to tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v časti „Kontaktovať nás“ vyššie.
Ako je uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov alebo zabezpečené v súlade so zákonmi na ochranu údajov, za využitie vašich zákonných práv sa neúčtuje žiadny poplatok. V prípade, že vaše žiadosti sú zjavne nedôvodné alebo neprimerané, najmä z dôvodu ich opakujúceho sa charakteru, môžeme: a) účtovať primeraný poplatok, ktorý zohľadní administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo prijatie požadovaných opatrení; alebo b) odmietnuť konať na žiadosť.
Ak máme opodstatnené pochybnosti ohľadom totožnosti osoby, ktorá podáva žiadosť, môžeme požiadať o dodatočné informácie potrebné na potvrdenie vašej totožnosti.

COOKIES

Naša webová stránka používa cookies na odlíšenie vášho prejliadania od ostatných používateľov našich webových stránok. To nám pomáha poskytnúť vám dobrú skúsenosť pri prehliadaní našej webovej stránky a pri jej zdokonaľovaní.
Cookies sú malé súbory písmen a čísel, ktoré vkladáme po vašom súhlase na váš počítač. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozlíšiť vás od ostatných používateľov našej webovej stránky, čo nám napomáha poskytovať dobré prehliadanie a zdokonaľovanie našej webovej stránky. Cookies, ktoré používame, sú „súbory“ cookies a po ukončení vášho prehliadania sa z počítača odstránia. Používajú sa na sledovanie vašej aktivity počas navigácie na našej webovej stránke a pomáhajú nám vylepšiť služby našej webovej stránky.
Informácie vytvorené v súvislosti s našou webovou stránkou sa používajú na vytváranie prehľadov o jej používaní. Tieto správy sú prísne štatistické údaje, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť, ako je naša webová stránka jej používateľmi prehliadaná; to zahŕňa popularitu jednotlivých stránok, geografické rozšírenie našej zákazníckej základne, počet návštevníkov a opakovanie návštevníkov, ktorí navštívia našu webovú stránku. Tieto informácie sú uložené spoločnosťou Google. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html

AKO POUŽÍVAME COOKIES

Môžu byť zhromažďované informácie o vašom počítači, vrátane informácií o adrese IP, operačnom systéme a type prehliadača, ktoré sú k dispozícii a to na správu systému a na nahlasovanie súhrnných informácií za účelom zlepšenia lokality, čo je uvedené nižšie. Ide o štatistické údaje o akciách a vzorkách našich používateľov a nie je identifikovaný žiadny jednotlivec.

Informácie, ktoré od vás získame na základe použitia cookies, sa používajú na nasledovné účely:

• Zdokonaľovanie využiteľnosti webovej stránky;
• Analýza využívania našej webovej stránky;

BLOKOVANIE COOKIES

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť akceptovanie cookies. Napríklad:

• na Internet Explorer môžete odmietnuť všetky cookies kliknutím na „tools“ (nástroje), „internet options“(internetové možnosti), „privacy“(súkromie) a výberom „block all cookies“ (blokovať všetky cookies) s využitím postupného výberu;
• na Firefox môžete zablokovať všetky cookies kliknutím na „tools“(nástroje), „options“(voľby) a zrušenia „accept cookies from website“ (akceptovania cookies z našej webovej stránky) v kolónke „privacy“ (súkromie).

Avšak zablokovanie všetkých cookies má negatívny dopad na využiteľnosť mnohých webových stránok. Preto aj zablokovanie cookies pre stránku Safetykleen nebude mať prínosný efekt pre jej využiteľnosť.
Na našej webovej stránke používame len službu “Google Analytics”. Tieto cookie nám zabezpečujú početnosť návštev a umožňujú nám porozumieť, ako sa návštevníci po stránke pohybujú a ako ju využívajú. Tieto informácie následne môžeme použiť na celkové zdokonalenie navigácie a stránky. Tie cookies, ktoré na našej stránke využívame, nezbierajú o vás osobné informácie, ktoré by vás identifikovali a informácie, ktoré sú získané prostredníctvom cookies, nie sú ani poskytované tretím stranám.

Podľa Google Analytics sme povinní uviesť nasledovné údaje:
Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú lokalitu. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracujú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priradiť k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

ODKAZY

Naša webová stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán a z nich.
Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a Safetykleen nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných informácií na týchto webových stránkach tieto pravidlá skontrolujte.

EMAILOVÉ MONITOROVANIE

Hoci má každý člen tímu Safetykleen osobnú e-mailovú adresu, e-mail, ktorý nám pošlete alebo ktorý pošleme vám, môže byť zachytený v našej databáze a viditeľný pre autorizované bezpečnostné oddelenie a zamestnancov. Všetky emaily môžu byť príležitostne monitorované spoločnosťou Safetykleen z dôvodu zabezpečenia zhoda s našimi vnútornými pravidlami dodržiavania pravidiel.

SŤAŽNOSTI

Ak máte obavy z používania vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail s podrobnosťami o vašej sťažnosti [email protected] Máte tiež právo postúpiť vašu sťažnosť na Úrad komisára pre informácie (https://dataprotection.gov.sk/).

ZMENY V NAŠICH PRAVIDLÁCH O OSOBNÝCH ÚDAJOCH

Spoločnosť Safetykleen si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť pravidlá ochrany osobných údajov. Všetky zmeny budú uverejnené na stránke s aktualizovaným dátumom revízie. Na webovú stránku uverejníme výrazné oznámenie, kde vás budeme informovať o akýchkoľvek významných zmenách pri ochrane osobných údajov alebo vás budeme informovať iným adekvátnym spôsobom.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 21. mája 2018.