Daňová politika spoločnosti Safetykleen

Safetykleen Group Services Limited

Daňová politika na roky 2018 – 2019

Úvod

O spoločnosti Safetykleen
Safetykleen Group Services Limited, ako správcovská spoločnosť pre skupinu spoločností Safetykleen (Safetykleen alebo Skupina), je popredným svetovým poskytovateľom služieb povrchovej úpravy a chemických aplikácií, ktorý ponúka širokú škálu riešení na riešenie potrieb našej rozmanitej zákazníckej základne. Prostredníctvom rôznych dcérskych spoločností Skupina ponúka svoje služby v celej Európe a tiež v Brazílii i v Číne.
 
Dokument daňovej politiky[1]
 

Tento Dokument bol formálne schválený predstavenstvom Safetykleen a stanovuje politiku a prístup Skupiny pri spravovaní jej daňových záležitostí a riešení daňového rizika, pričom je sprístupnený všetkým zainteresovaným stranám v rámci Safetykleen. Predstavenstvo Safetykleen, ktoré je oboznámené s vývojom daňových zákonov, naďalej monitoruje daňovú politiku Skupiny tak, aby zabezpečilo súlad tohto Dokumentu s vývojom daňového prostredia.

Funkciou daňovej Skupiny je úzka spolupráca s podnikmi Skupiny, aby daňová politika podporovala obchodnú stratégiu Skupiny a bola prijímaná a dôsledne dodržiavaná v celej Skupine, pričom zabezpečí dôsledné dodržiavanie všetkých povinností a správu daní.

Skupinová daňová politika

Safetykleen uznáva a snaží sa naplniť oprávnené očakávania mnohých zainteresovaných strán.

Zaviazali sme sa:

  • konať bezúhonne a transparentne, pokiaľ ide o všetky naše povinnosti týkajúce sa dodržiavania daňových predpisov a podávania správ;
  • kontrolovať a riadiť riziká prostredníctvom pravidelného preverovania našich postupov a systémov;
  • zabezpečiť, aby bola naša daňová politika v súlade s našou skupinovou stratégiou a základnými hodnotami Skupiny;
  • udržiavať spoluprácu a otvorené vzťahy s HM Revenue & Customs (HMRC) vo Veľkej Británii a ďalšími daňovými úradmi v krajinách, kde pôsobíme;
  • získať predbežné odbavenie z HMRC v oblastiach zložitosti a neistoty; a
  • pri zvažovaní daňových úľav náležite zohľadniť podnikovú a sociálnu zodpovednosť, reputáciu a zámer príslušných daňových predpisov.

Kódex správania Skupiny

Daňový kódex správania Safetykleen stanovuje zásady, podľa ktorých sa od zamestnancov skupiny očakáva, že budú v daňových záležitostiach vždy zohľadňovať podporu daňovej politiky Skupiny.

Dodržiavanie daňových predpisov
Skupina sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zákony, pravidlá, predpisy a požiadavky na zverejňovanie správ. Špecializovaná daňová funkcia spolupracuje s podnikmi Skupiny a jej cieľom je poskytovať poradenstvo a usmernenia potrebné na zabezpečenie úplného a kontinuálneho súladu s predpismi. Stav daňovej pozície Skupiny sa každoročne reportuje Výboru pre audit a tiež predstavenstvu na pravidelnej báze. Stav daňovej pozície Skupiny podlieha každoročnej revízii externou audítorskou spoločnosťou Skupiny.

Riadenie daňových rizík
Daň je neoddeliteľnou súčasťou Finančnej funkcie Skupiny Safetykleen. Daňová funkcia, ktorej členovia majú potrebnú prax a skúsenosti, dodržiava pri účinnom riadení rizika všetky príslušné zákony, pravidlá, nariadenia a požiadavky na zverejňovanie.

Daňové riziko sa riadi prostredníctvom prísnych postupov dodržiavania predpisov, pričom sa tieto postupy neustále monitorujú a zlepšujú. To zaisťuje transparentné finančné výkazníctvo, presné a úplné daňové priznania a vytvára silné fungujúce vzťahy s HMRC. Daňová funkcia skupiny úzko spolupracuje s podnikmi na identifikácii a sledovaní všetkých daňových rizík, ktoré môžu mať na Skupinu vplyv.

Aj keď sa Skupina zameriava na istotu vo všetkých svojich daňových pozíciách a rozhodnutiach, ktoré prijíma, v oblastiach daňovej neistoty a zložitosti si v prípade potreby vyžiada okrem odporúčaní príslušného daňového úradu aj odborné poradenstvo od príslušného odborného externého poradcu. Konečný postup schváli finančný riaditeľ Skupiny s tým, že sa v prípade potreby bude hľadať súhlas generálneho riaditeľa a správnej rady.

Súlad so stratégiou skupiny
Daňová funkcia Skupiny, najvyšší manažment a správna rada sa snažia zabezpečiť, aby daňová politika Skupiny bola v súlade s celkovou stratégiou skupiny a tak dopĺňala širšiu politiku riadenia a podnikové hodnoty. Daňová funkcia skupiny zohľadňuje vzťahy s kľúčovými zainteresovanými stranami a je si vedomá širšej reputácie v pozícii zodpovedného platiteľa dane pri správe daňových záležitostí Skupiny.

Postoj k daňovému plánovaniu
Cieľom daňovej politiky Skupiny je podporovať firemné ciele spoločnosti Safetykleen pri zachovaní jej reputácie zodpovedného daňového poplatníka – všetky rozhodnutia týkajúce sa daní sa prijímajú v tomto kontexte. Všetky transakcie musia mať hlavný obchodný účel, ktorý nie je odvodený od daní. Aj keď sa Skupina bude snažiť využiť dostupné úľavy, kde je to možné, nie je jej zámerom pokračovať v návrhoch daňového plánovania, ktoré sa považujú za agresívne a ktoré z pohľadu spoločnosti nesú významné reputačné riziko a / alebo ktoré by negatívne ovplyvnili náš vzťah s daňovými úradmi.

Vzťahy s daňovými orgánmi
V súlade s daňovou politikou Skupiny je udržiavanie a rozvoj silných pracovných vzťahov s HMRC vo Veľkej Británii. To zahŕňa zabezpečenie toho, aby si Skupina udržiavala svoj nízkorizikový profil s HMRC. Skupina sa zaviazala zaplatiť svoj spravodlivý podiel na dani vrátane záväzkov vyplývajúcich z: kolkovej dane z pozemkov, daní zo zamestnania, DPH, dane z príjmu a dane z príjmu právnických osôb. Pri všetkých rokovaniach s daňovými úradmi sa usiluje o otvorenosť, čestnosť a transparentnosť.

December 2018

[1] Táto politika je v súlade s požiadavkou zverejnenia daňovej stratégie Spojeného kráľovstva stanovenou v časti 2 prílohy 19 FA 2016 a je účinná od 31. decembra 2017.