It looks like you're based somewhere we don't operate.

Where we work:

Contact our International Sales Team

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Safetykleen se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli informace, kterými je možné vás identifikovat jakožto jednotlivce. Tyto zásady vysvětlují, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, které získáváme prostřednictvím e-mailu, osobně nebo z jiných zdrojů od třetích stran.

Jsme registrováni u Úřadu komisaře pro informace pod:

• Safetykleen Group Services Limited: Registrační číslo: Z1743259
• Safety-Kleen U.K Limited: Registrační číslo: Z6783207

KONTAKTUJE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo vašich informací či co se týče uplatnění jakýchkoli vašich práv tak, jak jsou popsána v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v rámci zákonů na ochranu dat, můžete nás kontaktovat:

Poštou:
Správce ochrany osobních údajů
Jana Jarman
Safety Kleen CZ, s.r.o.
Syrovice 343, 664 67

E-mailem:
[email protected]

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ

Safetykleen dodržuje následující zásady při zpracovávání vašich osobních údajů:

1. Zákonnost, spravedlnost a transparentnost – údaje musí být zpracovány zákonně, spravedlivě a transparentně.
2. Omezení účelu – údaje musí být shromažďovány pro specifické, explicitní a legitimní účely a nesmí být dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely.
3. Minimalizace údajů – údaje musí být adekvátní, relevantní a omezené na to, co je nezbytné vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány.
4. Přesnost – údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizovány.
5. Omezení uchovávání – údaje musí být uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů ne déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.
6. Integrita a důvěrnost – údaje musí být zpracovány způsobem, který zajistí odpovídající bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením pomocí příslušných technických či organizačních opatření.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Informace, které nám poskytujete
Informace nám můžete poskytnout při představení, když se s námi setkáte osobně nebo pokud jsme spolu v kontaktu telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím našich webových stránek či jiným způsobem.

Kategorie osobních údajů mohou zahrnovat:

• křestní jméno a příjmení;
• název pracovní pozice a název společnosti;
• e-mailovou adresu;
• poštovní adresu;
• telefonní číslo;
• jakýkoli jiný identifikátor, který nám umožní s vámi navázat kontakt.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran
Většinu těchto informací shromažďujeme přímo od vás. Informace o vás však shromažďujeme také:

• z veřejně přístupných zdrojů, např. rejstříku firem;
• z místa, které jste zpřístupnili na webových stránkách sdružených s vámi či vaší společností nebo na platformách sociálních sítí, jako je např. LinkedIn;
• od třetí strany, např. osoby, která vás s námi seznámila, či jiných odborníků, s nimiž jste možná pracovali nebo s nimi navázali kontakt.

Citlivé osobní údaje
Obvykle se nesnažíme shromažďovat citlivé osobní údaje (nebo jejich zvláštní kategorie). Citlivé osobní údaje jsou informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženských či filozofických přesvědčení, členství v odborových organizacích; zdravotního stavu nebo sexuálního života, sexuální orientace; genetické údaje nebo biometrické údaje. Pokud shromažďujeme citlivé osobní údaje, požádáme vás o váš výslovný souhlas s naším navrhovaným použitím těchto údajů v době jejich sběru.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

Účel, pro který používáme a zpracováváme vaše informace (s výjimkou citlivých osobních údajů) a právní základ, na němž provádíme každý typ zpracování, je vysvětlen níže.

• Za účelem správy našich webových stránek.
• Za účelem vylepšení našich webových stránek, abychom zajistili, že souhlas bude prezentován co nejefektivněji pro vás a váš počítač, mobilní zařízení či jiný hardware, přes který získáváte přístup na naše webové stránky; a
• Abychom naše webové stránky uchovávali chráněné a zabezpečené.

V rámci všech těchto kategorií je naším oprávněným zájmem neustále sledovat a zlepšovat naše služby a vaši zkušenost jakožto zákazníka společnosti Safetykleen na našich webových stránkách a zajišťovat bezpečnost sítě. Toto použití považujeme za nezbytné pro naše oprávněné zájmy a není tak pro vás škodlivé či neblahé.

Účely, za kterými budeme zpracovávat informacePrávní základ pro zpracovávání
Poskytovat vám informace a služby, které od nás požadujete.Je naším oprávněným zájmem reagovat na vase dotazy a poskytovat jakékoli informace požadované za účelem vytváření a rozvoje podnikání. Abychom zajistili nabídku dobrých a vstřícných služeb, považujeme toto použití za přiměřené a pro vás nijak škodlivé či neblahé.
Uzavírat s vámi smlouvy a provádět je.Je pro nás nezbytné zpracovávat vaše osobní údaje tímto způsobem, abychom s vámi mohli uzavírat smlouvy a plnit své smluvní závazky, které vůči vám máme.
Prosazovat dodržování všeobecných obchodních podmínek a smluv, které jsme s vámi uzavřeli.Je naším oprávněným zájmem prosazovat dodržování našich všeobecných obchodních podmínek v rámci poskytování služeb. Toto použití považujeme za nezbytné a za přiměřené našim oprávněným zájmům.
Naplňovat naši databázi, kterou používáme pro marketingové účely.Je naším oprávněným zájmem uvádět naše služby na trh. Snažíme se zajistit, aby kontakty v naší databázi byly relevantní a aktuální. Toto použití považujeme za přiměřené a pro vás nijak škodlivé či neblahé.
Abychom vám mohli zasílat informační bulletiny, publikace, oznámení, průzkumy a obchodní sdělení nebo upozornění, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.Vždy můžete zrušit odběr e-mailové komunikace týkající se přímého marketingu tím, že nás budete kontaktovat.
Abychom vám mohli zasílat informace o změnách našich zásad, dalších všeobecných obchodních podmínek a jiných administrativních informací.Je naším oprávněným zájmem uvádět naše služby na trh. Toto použití považujeme za přiměřené a pro vás nijak škodlivé či neblahé.
Abychom mohli měřit či porozumět účinnosti každého marketingu, který vám a ostatním poskytneme, a abychom vám mohli poskytovat relevantní marketing.Vždy můžete zrušit odběr e-mailové komunikace týkající se přímého marketingu tím, že nás budete kontaktovat.
Účely, za kterými budeme zpracovávat informace.Je naším oprávněným zájmem zajistit, že vám budou sděleny veškeré změny našich zásad a dalších podmínek. Toto použití považujeme za nezbytné pro naše oprávněné zájmy a pro vás nijak škodlivé či neblahé.

Pokud se opíráme o oprávněné zájmy jakožto o zákonný základ, provedeme kontrolu tak, abychom zajistili, že vaše zájmy, práva a svobody nebudou převyšovat naše oprávněné zájmy.
Pokud nám nechcete poskytnout své osobní údaje a zpracovávání takovýchto informací je nezbytné pro plnění dané smlouvy s vámi, je možné, že nebudeme schopni plnit své závazky vyplývající z takovéto smlouvy mezi námi.
Safetykleen použije vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, ledaže bychom rozumně usoudili, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a tento důvod je slučitelný s původním účelem. Pokud budeme potřebovat používat vaše osobní údaje pro nesouvisející účely, budeme vás včas informovat a vysvětlíme právní základ, který nám to umožní.

E-MAILOVÝ MARKETING

V případě e-mailového marketingu pro jednotlivého odběratele (tj. nefiremní e-mailovou adresu), s nímž jsme předtím dosud nekomunikovali, budeme potřebovat váš souhlas s odesláním nevyžádaného e-mailového marketingu.
Pokud poskytnete souhlas, můžete jej kdykoli odvolat, avšak již nedojde k ovlivnění zákonnosti zpracovávání na základě souhlasu v době před odvoláním.
Máte právo se kdykoli odhlásit od odebírání naší e-mailové marketingové komunikace, a to kontaktováním nás pomocí kontaktních údajů uvedených výše. Vyřízení žádosti o zrušení odběru může trvat několik dní.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou sdílení uvedeného v zásadách ochrany osobních údajů. Vaše informace sdílíme pouze s manažery a zaměstnanci společnosti Safetykleen.

Osobní údaje budou také sdíleny s našimi externími poskytovateli služeb, kteří pomáhají s provozováním našich webových stránek, včetně poskytovatelů databázových služeb, IT služeb, jako jsou např. poskytovatelé služeb pro zálohování a obnovu po haváriích a další.
Naši externí poskytovatelé služeb podléhají závazkům týkajících se bezpečnosti a důvěrnosti a smí zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro stanovené účely a v souladu s našimi pokyny.

Společnost Safetykleen může o vás navíc zveřejňovat informace:
• v případě, že budeme prodávat nebo kupovat jakoukoli firmu nebo majetek, v takovém případě můžeme vaše osobní údaje zveřejnit potenciálnímu prodávajícímu nebo kupci takové firmy nebo majetku;
• jestliže třetí strana získala veškerý majetek společnosti Safetykleen nebo jeho podstatnou část, přičemž v tomto případě budou osobní informace, které má společnost k dispozici o svých zákaznících, jedním z přenesených aktiv;
• pokud máme povinnost zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli jakýmkoli zákonným povinnostem;
• v případě potřeby chránit životně důležité zájmy osoby;
• za účelem prosazování nebo uplatnění našich všeobecných obchodních podmínek nebo za účelem vytvoření, uplatnění či ochrany práv společnosti Safetykleen, našich zaměstnanců, zákazníků či jiných osob.

MEZINÁRODNÍ PŘEVODY

Osobní údaje, které obdržíme, mohou být převedeny a uloženy na místě mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) za účelem zpracování externími poskytovateli služeb, kteří pracují pro společnost Safetykleen. Za normálních okolností převádíme vaše osobní údaje pouze do zemí, u nichž Evropská komise předpokládá, že poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje převáděny a uchovávány v zemi, kterou Evropská komise nepovažuje za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů, zajistíme ochranu:

• pomocí standardních smluvních ustanovení schválených Evropskou komisí, která příjemcům ukládají povinnost chránit vaše osobní údaje;
• pomocí EU-USA Štítu na ochranu soukromí (Privacy Shield Framework) (v němž převádíme osobní údaje do USA), což umožňuje podnikům ve Spojených státech osvědčit se při dodržování zákonů EU o ochraně dat.
Chcete-li získat další informace o konkrétním mechanismu, který používáme při převodu vašich osobních údajů mimo EHP, kontaktujte nás pomocí výše uvedených údajů.

BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Safetykleen používá příslušná technická a organizační zabezpečení k ochraně osobních údajů jak on-line, tak i off-line před neoprávněným použitím, ztrátou nebo zničením. Používáme standardní fyzická a procedurální bezpečnostní opatření k ochraně informací od momentu sběru až po moment zničení. To zahrnuje firewally, ovládací prvky přístupu, zásady a další postupy k ochraně informací před neoprávněným přístupem.
Přístup k osobním údajům je povolen pouze oprávněnému personálu a externím poskytovatelům služeb a přístup je omezen potřebou. Pokud zpracovává údaje v našem zastoupení třetí strana, podnikáme kroky k zajištění toho, aby byla zavedena příslušná bezpečnostní opatření, která zabrání neoprávněnému uveřejnění osobních údajů.
Navzdory těmto bezpečnostním opatřením nemůže společnost Safetykleen zaručit bezpečnost informací přenášených přes internet nebo že neoprávněné osoby nebudou mít přístup k osobním údajům. Společnost Safetykleen zavedla postupy pro řešení případných narušení údajů a bude vás a jakéhokoli příslušného správce informovat o narušení, bude-li to nutné.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány delší dobu, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány a zpracovávány a pro účely plnění právních, účetních nebo zpravodajských požadavků.

Kritéria, která používáme pro uchovávání vašich osobních údajů, zahrnují následující:
• Obecné dotazy a korespondence – pokud se na nás obrátíte s dotazem nebo nás kontaktujete e-mailem či telefonicky, uchováme vaše informace po dobu nezbytnou pro zodpovězení vašich dotazů. Po uplynutí této doby nebudeme uchovávat vaše osobní údaje déle než 2 roky, pokud s vámi nenavážeme žádný další aktivní kontakt.
• Přímý marketing – v případě, že uchováváme vaše osobní údaje v naší databázi pro účely přímého marketingu, uchováváme vaše údaje nejdéle 2 roky, pokud jsme s vámi nenavázali žádný další aktivní kontakt.
• Právní a regulační požadavky – je možné, že budeme muset uchovávat osobní údaje po dobu až 2 let, pokud je to nutné pro splnění našich zákonných povinností, vyřešení sporů nebo vymáhání našich všeobecných obchodních podmínek.

VAŠE PRÁVA

Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace Máte právo na přístup k informacím, které o vás máme. Pokud o to požádáte, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme („žádost o přístup k údajům subjektu“). Můžeme odmítnout vyhovět žádosti o přístup subjektu, pokud je žádost zjevně neopodstatněná nebo nadměrná či opakovaná.
Můžete mít také právo přijímat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném a běžně používaném formátu tak, aby bylo možné je přenést na jiného správce údajů („přenosnost údajů“). Právo na přenosnost údajů platí pouze v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem nebo v rámci plnění smlouvy a při zpracovávání v automatizované formě.
Chceme zajistit, aby vaše osobní údaje byly přesné a aktuální. Můžete nás požádat o opravu nebo odstranění informací, které považujete za nepřesné. Informujte nás, pokud se vaše osobní údaje změní během vašeho vztahu s námi.

PRÁVO NA NÁMITKY

Přímý marketing
Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Kdy zpracováváme informace na základě našich oprávněných zájmů
Máte také právo kdykoli, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, vznést námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech.
Pokud na tomto základě vznášíte námitky, nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracovávání, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody nebo pro zřízení, uplatnění nebo ochranu právních nároků.

VAŠE DALŠÍ PRÁVA

Podle zákonů na ochranu dat máte také následující práva požádat o zjednání nápravy vašich osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné.

Za určitých okolností máte právo:

• požádat o vymazání vašich osobních údajů („právo být zapomenut“);
• omezit zpracovávání vašich osobních údajů za určitých okolností.

Upozorňujeme, že výše uvedená práva nejsou absolutní a můžeme mít nárok na úplné nebo částečné zamítnutí žádostí, na které se vztahují výjimky podle platných právních předpisů.

UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

Jakákoli vaše práva tak, jak jsou popsána v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v rámci zákonů na ochranu dat, můžete uplatnit prostřednictvím komunikace s námi tak, jak je uvedeno v části „Kontaktujte nás“ výše.
Za uplatnění vašich zákonných práv se neúčtuje žádný poplatek tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo podle zákonů na ochranu dat. Pokud jsou však vaše žádosti zjevně neopodstatněné nebo nadměrné, zejména kvůli jejich opakujícímu se charakteru, můžeme buď: a) účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytování informací nebo k provedení požadované akce; nebo (b) odmítnout jednání na základě takové žádosti.
Pokud máme důvodné pochybnosti ohledně totožnosti osoby, která podává žádost, můžeme vyžádat další informace nezbytné k potvrzení vaší totožnosti.

COOKIES

Naše webové stránky používají cookies k vašemu odlišení od ostatních uživatelů našich webových stránek. To nám pomáhá poskytovat vám dobrou zkušenost při prohlížení našich webových stránek a také nám to umožňuje vylepšovat naše stránky.
Cookie je malý soubor písmen a čísel, které vkládáme do vašeho počítače, pokud s tímto souhlasíte. Tyto cookies nám umožňují odlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek, což nám pomáhá poskytovat vám při prohlížení webových stránek dobrou zkušenost a také nám to umožňuje vylepšovat naše stránky. Cookies, které používáme, jsou „session“ (relační) cookies. Relační cookies jsou soubory, které budou po ukončení prohlížeče smazány z vašeho počítače. Jsou používány pro sledování během vaší navigace na webové stránce a pomáhají nám vylepšovat naše webové služby.
Generované informace vztahující se k našim webovým stránkám slouží k vytváření hlášení o používání webových stránek. Tato hlášení jsou čistě statistické údaje, které nám pomohou lépe pochopit, jak jsou naše webové stránky zobrazovány; toto zahrnuje popularitu stránek, geografické rozložení naší zákaznické základny a počet návštěvníků a opakující se návštěvníky našich stránek. Google tyto informace ukládá. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html

JAK POUŽÍVÁME COOKIES

Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači, včetně místa, kde se nachází vaše IP adresa, operační systém a typ prohlížeče, pro správu systému a nahlašování souhrnných informací pro účely vylepšení stránek, které jsou uvedeny níže. Jedná se o statistické údaje o akcích a vzorcích prohlížení našich uživatelů a nedochází k identifikaci žádných osob.
Informace, které získáváme z vašeho používání cookies, užíváme k následujícím účelům:

• pro zlepšování použitelnosti webových stránek;
• pro analýzu používání našich webových stránek.

BLOKOVÁNÍ COOKIES

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies. Například:

• v aplikaci Internet Explorer můžete všechny soubory cookies odmítnout kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Ochrana soukromí“ a výběrem „Blokovat všechny soubory cookies“ pomocí posuvného voliče,
• v aplikaci Firefox můžete všechny soubory cookies zablokovat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a zrušením zaškrtnutí možnosti „Přijímat soubory cookies z webových stránek“ v poli „Ochrana osobních údajů“.

Blokování všech souborů cookies však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Blokování souborů cookies nebude mít vliv na použitelnost webových stránek společnosti Safetykleen.

Na našich webových stránkách používáme pouze službu „Google Analytics“. Tento soubor cookie nám poskytuje údaje o počtu návštěvníků a informace o tom, jak se návštěvníci pohybují a jak používají webovou stránku. Tyto informace pak můžeme použít ke zlepšení schopnosti navigace a webových stránek obecně. Soubory cookies, které používáme na webových stránkách, nebudou shromažďovat vaše osobní údaje a informace uložené v cookies, které umístíme do vašeho zařízení, nebudeme zveřejňovat třetím stranám.

Služba „Google Analytics“ nás zavazuje uvádět následující:

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, tj. textové soubory umístěné na vašem počítači, které mají pomoci při analýze webové stránky v souvislosti s jejím používáním uživateli. Informace vygenerované soubory cookies o používání webových stránek vámi (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení využívání webové stránky vámi, k sestavování přehledů o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetu a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které společnost Google vlastní. Soubo y cookies můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení ve svém prohlížeči, nicméně upozorňujeme, že pokud to uděláte, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním svých údajů společností Google výše uvedeným způsobem a za výše uvedenými účely.

ODKAZY

Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran a opačně.
Pokud kliknete na odkaz na některou z těchto webových stránek, upozorňujeme vás, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a společnost Safetykleen nenese žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním osobních údajů těmto webovým stránkám tyto zásady zkontrolujte.

MONITOROVÁNÍ E-MAILEM

Zatímco každý člen týmu Safetykleen má osobní e-mailovou adresu, e-mail, který nám pošlete nebo který pošleme my vám, může být zachycen v naší databázi a viditelný autorizovanému bezpečnostnímu oddělení a zaměstnancům. Všechny e-maily mohou být také čas od času sledovány společností Safetykleen tak, aby bylo zajištěno dodržování našich vnitřních pravidel.

STÍŽNOSTI

Máte-li obavy ohledně používání svých osobních údajů, zašlete, prosím, e-mail s podrobnostmi o své stížnosti na adresu [email protected]. Máte také právo podat stížnost u Kanceláře Komisaře pro informace (https://www.uoou.cz).

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Safetykleen si vyhrazuje právo čas od času změnit tyto zásady ochrany osobních údajů.
Veškeré změny budou zveřejněny na této stránce s aktualizovaným datem revize. Na webových stránkách zveřejníme význačné upozornění, ve kterém vás budeme informovat o jakýchkoli významných změnách našich zásad ochrany osobních údajů, nebo vás budeme informovat pomocí jiných vhodných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 21. května 2018.