It looks like you're based somewhere we don't operate.

Where we work:

Contact our International Sales Team
Vyhledávání služeb

Podmínky Použití

(1) Úvod

https://safetykleeninternational.com​​​​ je web provozován SAFETYKLEEN UK Ltd. Jsme registrovaní pod registračním číslem 1190039 a své sídlo máme na Profile West, 950 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9ES, UK. Naše DIČ je 720544561.

Tato stránka, spolu s naší politikou ochrany soukromí, upravují způsob, jakým můžete použít naše webové stránky www.safetykleen.eu; používáním našich webových stránek přijímáte tyto podmínky užívání v plné výši. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami používání nebo jakoukoli částí těchto podmínek používání, nesmíte naše webové stránky používat.

Upozorňujeme, že naše webová stránka používá soubory cookies. Použitím naší webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami používání cookies v souladu s podmínkami stanovenými v našich zásadách ochrany osobních údajů.

(2) Přístup na naši webovou stránku

Přístup na naši stránku je povolen na dobu určitou, a vyhrazujeme si právo na zrušení nebo změnu služby, kterou poskytujeme na naši stránce bez předchozího upozornění (viz níže). Nebudeme nést odpovědnost, pokud z nějakého důvodu naše stránky nebudou kdykoliv, nebo na jakkoli dlouhou dobu k dispozici.
Při používání našich stránek, je nutné dodržovat „ustanovení dle přijatelného použití“, které jsou uvedeny v odstavci 3 níže.
Jste odpovědný za zajištění všech opatření nezbytných pro to, abyste mohli mít přístup k našemu webu. Také jste povinni zajistit, aby všechny osoby, které mají přístup na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení byli seznámen s těmito podmínkami a budou jednat v souladu s nimi.

(3) Licence na použití webové stránky a ochranných známek

Pokud není uvedeno jinak, my nebo naši poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví webových stránek a materiálů na svých webových stránkách. S výhradou níže uvedené licence, jsou všechna práva duševního vlastnictví vyhrazena.
Stránku si můžete prohlédnout, stáhnout pouze pro účely cachingu nebo tisku stran z webových stránek pro vlastní potřebu, a to v mezích stanovených níže a na jiném místě v rámci podmínek použití.

Není možné:

(a) Znovu zveřejnit materiál z této webové stránky (včetně zveřejnění na jiné webové stránce);
(b) Prodat, pronajmout nebo licencovat materiál z webové stránky;
(c) Ukazovat jakýkoliv materiál z webové stránky na veřejnosti;
(d) reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak použít materiál na naší webové stránce pro komerční účely;
(e) upravovat nebo modifikovat jakýkoliv materiál na webové stránce; nebo
(f) distribuovat materiál z této webové stránky (s výjimkou obsahu specificky a výslovně daného k dispozici pro distribuci (jako např. náš newsletter).

Náš statut (a statut určených přispěvatelů) jako autorů materiálu na našich stránkách musí být vždy uznán.

(4) Přijatelné použití

Nesmíte používat naši webovou stránku jakýmkoliv způsobem, který způsobí, nebo může způsobit škody na webové stránce, zhoršení její dostupnosti nebo přístupnosti; nebo jakýmkoli způsobem, který je protiprávní, nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakoukoli nezákonnou, podvodnou činností nebo škodlivým účelem.
Není možné používat naši webovou stránku na kopírování, ukládání, hostování, přenášení, odesílání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který se skládá z (nebo je spojen s) spywaru, počítačových virů, trojských koní, červů, keyloggerů, rootkitů nebo jiného škodlivého počítačového softwaru. Porušením tohoto ustanovení by jste spáchali trestný čin podle zákona o Počítačové bezpečnosti z roku 1990. Budeme hlásit všechny takové případy porušení pravidel příslušným orgánům a budeme spolupracovat s těmito orgány při zveřejnění totožnosti pachatelů. V případě takového porušení pravidel, bude vaše právo na používání našich stránek okamžitě ukončeno.
Nebudeme nést odpovědnost za jakékoli ztráty či škody způsobené elektronickými útoky DDOS, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné zařízení v důsledku vašeho používání našich webových stránek nebo z důvodu stahování jakýchkoli souborů z naší webové stránky, nebo z jakékoliv webové stránky s ní související.
Nesmíte provádět žádné systematické nebo automatizované činnosti zaměřené na sběr dat (včetně data mining, extrakce dat a sběru dat) z naší webové stránky bez našeho výslovného písemného souhlasu.
Nesmíte používat naše webové stránky na předání nebo zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.
Nesmíte používat naše webové stránky pro jakékoli účely související s marketingem bez našeho výslovného písemného souhlasu.

(5) Omezený přístup

Vyhrazujeme si právo omezit přístup do částí naší webové stránky, nebo celé naší webové stránky, podle našeho uvážení.

(6) Omezená záruka

Veškeré informace a materiály zobrazené na našich stránkách jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruky týkající se jejich přesnosti nebo úplnosti. Nezavazujeme se k tomu, že webové stránky zůstanou k dispozici, nebo že materiál na webových stránkách bude průběžně aktualizován.

(7) Omezení a výjimky

V maximálním rozsahu povoleném příslušným právem my a také ostatní členové naší skupiny podniků a třetích stran připojených k nám tímto výslovně vylučují:

(I) všechna prohlášení, záruky a podmínky vztahující se k této webové stránce (včetně záruk vyplývajících z právních předpisů z hlediska uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel použití s náležitou péčí a zručností u nás) a používání této webové stránky (včetně, bez omezení jakékoliv záruky odvozené ze zákona uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel nebo použití přiměřenou péčí a dovedností);
(II) jakékoli odpovědnosti za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty či škody zapříčiněné jakýmkoli uživatelem vzniklé v souvislosti s používáním naší stránky, neschopnosti používat nebo vyhodnotit výsledky užívání naší webové stránky, nebo jakékoliv internetové stránky s ní jakkoli spojenou materiály zveřejněné na ní a to včetně:

– ztráty příjmu nebo jiných výnosů;
– ztráty obchodních příležitostí;
– ztráty zisku nebo smluv;
– ztráty předpokládaných úspor;
– ztráty dat;
– ztráty dobrého jména;
– mrhání produktivního času; a
V případě, že došlo k porušení zákona (včetně nedbalosti), porušení smlouvy nebo smluv, a to i v případě, že je tato skutečnost předvídatelná, za předpokladu, že tato podmínka nebrání nárokům na ztrátu nebo poškození osobního hmotného majetku, smluv nebo jiným nárokům na přímou finanční ztrátu, které nejsou vyloučeny z jedné z předešlých kategorií.

Toto nemá vliv na naši odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti, ani naší odpovědnosti za úmyslné uvedení v omyl, (v případě zásadních záležitostí), ani jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena podle příslušného zákona.

(8) Odškodnění

Tímto se zavazujete, nás odškodňovat když dojde ke ztrátám, škodám, nákladům, závazkům a nákladům (včetně, a bez omezení nákladů na právní zastoupení a všechny částky zaplacené námi třetími stranami v případě vyřízení reklamace nebo sporů o dobré jméno na řadu našich právních poradci) které pramení z jakéhokoliv porušení těchto podmínek používání, nebo utrpení zranění plynoucího z jakéhokoliv tvrzení, že jste porušili jakékoli ustanovení těchto podmínek používání.

(9) Porušení podmínek používání

Aniž by byla dotčena vaše práva vyplývající z těchto podmínek používání, pokud porušíte podmínky použití jakýmkoli způsobem, můžeme přijmout taková opatření, která budeme považovat za vhodné řešení daného porušení včetně pozastavení vašeho přístupu na webové stránky, zakázání přístupu na webovou stránku, blokování počítačů pomocí vaší IP adresy pro přístup na webovou stránku, kontaktování a požádání vašeho poskytovatele internetových služeb, aby blokoval přístup na naši webovou stránku nebo zahájení soudního řízení proti vám.

(10) Informace o vás a vašich návštěvách na našich stránkách

Zpracováváme informace o vás v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny údaje poskytnuté vámi jsou přesné.

(11) Propojení na naši stránku

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, za předpokladu, že tak učiníte způsobem, který bude spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst nebo nezneužívá dobré jméno, ale nesmíte navázat spojení takovým způsobem, aby zobrazoval jakoukoli formu sdružení, schválení nebo potvrzení z naší strany, kde žádné neexistuje. Nesmíte vytvořit odkaz z libovolné webové stránky, která není ve vašem vlastnictví.
Naše stránka nesmí být vystavena na jiném místě, nemůžete vytvořit odkaz z jakékoliv části naší stránky jiné, než domovské stránky. Vyhrazujeme si právo odstoupit povolení k prolinkování bez předchozího upozornění. Webová stránka, ze které vzchází propojení musí splňovat podmínky ve všech ohledech v souladu s normami stanovenými v odstavci 3 a vyšší. Pokud si přejete použití materiálů na našich stránkách v jiném rozsahu, než je uvedeno výše, obracejte svůj požadavek na [email protected]

(12) Propojení z našich stránek

Kde naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytnuté třetími stranami, tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo jejich zdrojů, a neneseme žádnou odpovědnost za ně nebo ztráty a škody, které mohou vzniknout z jejich užívání. Viz podmínky používání a všechny platné zásady ochrany osobních údajů pro tyto stránky třetích stran.

(13) Změna

Tyto podmínky používání můžeme z času na čas revidovat. Revidované podmínky používání se budou vztahovat na používání naší webové stránky od zveřejnění revidovaných podmínkách použití na naší webové stránce. Zkontrolujte prosím tuto stránku pravidelně, abyste zajistili seznámení se současnou verzí.

(14) Přidělení

Můžeme převést, nebo jinak jednat s vašimi právy a povinnostmi vyplývajících z těchto podmínek používání bez upozornění nebo získání vašeho souhlasu.
Nesmíte převést, nebo jinak nakládat se svými právy a závazky vyplývající z těchto podmínek používání.

(15) Oddělitelnost

Pokud by bylo některé ustanovení těchto podmínek použití jakýmkoli soudem nebo jiným příslušným orgánem označeno jako nezákonné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. V případě, že by byla zjištěna skutečnost jakéhokoliv nezákonného nebo nevymahatelného ustanovení a bylo by uznáno, že táhle část bude odstraněna, tak tato část bude vymazána, zbytek tohoto ustanovení bude však i nadále v platnosti.

(16) Vyloučení práv třetích stran

Tyto podmínky používání jsou koncipovány s úkolem zajistit prospěch nám i vám, a nejsou určeny v prospěch jakékoliv třetí osoby nebo vymahatelné třetí stranou. Výkon našich i vašich práv v souvislosti s těmito podmínkami užívání nepodléhá souhlasu jiné strany.

(17) Celá dohoda

Tyto podmínky používání, společně s našimi zásadami ochrany soukromí, představují úplnou dohodu mezi vámi a námi ve vztahu k vašemu používání našich webových stránek, a nahrazují všechny předchozí dohody, pokud jde o užívání této webové stránky.

(18) Právo a jurisdikce

Tyto podmínky používání se budou řídit a vykládat v souladu s anglickým právem a případné spory týkající se těchto podmínek použití budou podléhat nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

(19) Vaše dotazy

Pokud máte jakékoli obavy týkající se materiálu, který se objeví na našich stránkách, kontaktujte [email protected]