It looks like you're based somewhere we don't operate.

Where we work:

Contact our International Sales Team
Vyhledávání služeb

Daňové zásady skupiny Safetykleen

Safetykleen Group Services Limited

Daňové zásady pro období 2020-21

Úvod

O skupině Safetykleen
Safetykleen Group Services Limited coby řídicí společnost skupiny Safetykleen („Safetykleen“ nebo „skupina“) je přední světový poskytovatel služeb v oblasti čištění povrchů a aplikace čisticích prostředků zahrnujících celou řadu řešení pro pestrou škálu zákazníků. Prostřednictvím poboček a dceřiných společností skupina poskytuje služby v Evropě, Brazílii či Číně.
 
Daňové zásady[1]
 

Tento dokument oficiálně schválilo představenstvo společnosti Safetykleen. Stanoví daňové zásady skupiny a přístupy v souvislosti s plněním daňové povinnosti a podstupováním daňových rizik. Dokument mají k dispozici všechny zainteresované a spřízněné subjekty. Vědomo si neustálých změn daňové legislativy, představenstvo věnuje těmto zásadám velkou pozornost, aby se ujistilo, že dokument se novelizuje v souladu s měnícím se daňovým prostředím.

Oddělení skupiny pověřené daňovými záležitostmi spolupracuje s jednotlivými subjekty, aby bylo zajištěno, že daňové zásady slouží obchodní strategii skupiny a že jsou tyto zásady zavedeny a uplatňovány konzistentně napříč skupinou, a to tak, aby byly dodrženy všechny povinnosti a žádné daně nezůstaly nepovšimnuty.

Daňové zásady skupiny

Společnost Safetykleen si je vědoma legitimních požadavků všech zainteresovaných a spřízněných subjektů a zavazuje se je plnit.

Zavazujeme se:

  • jednat čestně a transparentně v souvislosti s našimi povinnostmi v oblasti daní a výkaznictví;
  • spravovat a řídit rizika ve formě pravidelných auditů našich postupů a systémů;
  • zajistit, aby daňové zásady byly v souladu se strategií a klíčovými hodnotami skupiny;
  • otevřeně a efektivně spolupracovat s HM Revenue & Customs (HMRC) ve Spojeném království a dalšími daňovými úřady v zemích, kde působíme;
  • zajistit si stanovisko HMRC v komplexních a nejistých otázkách; a
  • zohledňovat společenskou odpovědnost a odpovědnost právnických osob, pověst a cíle daňové legislativy v souvislosti s případnými daňovými úlevami.

Etický kodex skupiny

Etický kodex Safetykleen v oblasti daní stanoví zásady, podle kterých jsou zaměstnanci povinni postupovat v daňových záležitostech v souladu s daňovými zásadami.

Dodržování daňové legislativy
Skupina se zavazuje k dodržování všech platných zákonů, pravidel, předpisů a požadavků na výkaznictví. Příslušné oddělení spolupracuje se společnostmi v rámci skupiny v souvislosti s poradenstvím a poskytováním instrukcí pro dodržení těchto předpisů. Stav daňových záležitostí skupiny je každý rok vykazován auditnímu výboru a pravidelně taktéž představenstvu. Daňové záležitosti skupiny jsou každoročně přezkoumány externím auditorem najatým skupinou.

Řízení daňových rizik
Daně spadají do funkce finančního oddělení skupiny Safetykleen. Finanční oddělení, jehož zaměstnanci jsou patřičně zkušení, dodržuje všechny platné zákony, pravidla, směrnice a požadavky výkaznictví v rámci efektivního řízení daňového rizika.

Řízení daňových rizik je založeno na přísném dodržování patřičných postupů, které jsou neustále řízeny a zlepšovány. To zajišťuje transparentnost finančního výkaznictví, přesnost a úplnost daňových přiznání a efektivní komunikaci s HMRC. Finanční oddělení skupiny úzce spolupracuje s jednotlivými členy skupiny v rámci identifikace a sledování všech daňových rizik, která mohou mít negativní dopad na skupinu.

Přestože skupina usiluje o přesnost veškerého daňového výkaznictví, ve složitých či nejasných otázkách si vyžádá odbornou radu příslušných externích daňových poradců, případně rovněž radu daňového úřadu, bude-li to nezbytné. Konečné rozhodnutí o dalším postupu je v pravomoci finančního ředitele skupiny, přičemž v některých případech je nutné schválení ze strany jednatele či představenstva.

Soulad se strategií skupiny
Daňové oddělení, top management a představenstvo zajišťují, že daňové zásady skupiny jsou v souladu s celkovou strategií, řízením a hodnotami společnosti. Daňové oddělení skupiny bere v potaz vztahy se zainteresovanými subjekty a bere na vědomí pověst společnosti coby zodpovědného daňového poplatníka v souvislosti se všemi daňovými záležitostmi skupiny.

Postoj k daňové optimalizaci
Daňové zásady skupiny podporují cíle společnosti Safetykleen a její pověst coby zodpovědného daňového poplatníka – veškerá rozhodnutí v souvislosti s daněmi jsou činěna v tomto kontextu. Veškeré transakce musejí sledovat primárně obchodní cíle, nikoliv cíle daňové optimalizace. Přestože skupina bude usilovat o daňové úlevy, budou-li k dispozici, není záměrem skupiny usilovat o daňovou optimalizaci způsobem, jenž lze považovat za agresivní, je s ním spojena hrozba ztráty dobré pověsti společnosti a/nebo možné zhoršení vztahů s daňovými úřady.

RVztahy s daňovými úřady
Součástí daňových zásad skupiny je udržování a rozvoj efektivní komunikace s HMRC ve Spojeném království. To zahrnuje nízkou míru rizika z pohledu HMRC. Skupina se zavazuje k placení spravedlivě vyměřené daně, včetně daňového závazku plynoucího např. z kolkovného, DPH, daně z příjmu právnických osob, daně ze zaměstnanosti atd. Veškerá komunikace s daňovými úřady je založena na otevřenosti, čestnosti a transparentnosti.

[1] Tyto zásady jsou v souladu s daňovou strategií ve Spojeném království ve smyslu zveřejnění dle části 2 dodatku 19 FA 2016, s účinností od 31. prosince 2020